പുരുഷസൂക്തത്തിലേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ – മനുഷ്യനെ പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു പാട്ട്

റിഗ് വേദത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയാണ് പുരുഷസൂക്തം. 90ആം അദ്ധ്യായത്തിലെ 10ആമത്തെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. പുരുഷ എന്ന പ്രത്യേക മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാട്ടാണിത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ മന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ റിഗ് വേദത്തിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷത്തിനുള്ള (ജ്ഞാനോദയം) വഴിയെന്തെന്ന് അറിയുവാൻ ഇത് പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

ആരാണീ പുരുഷൻ? വേദങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു

 “പുരുഷനും പ്രജാപതിയും ഒരേ ആളത്വങ്ങളാണ്“ (പുരുസോഹി പ്രജാപതിയുടെ സംസ്കൃത ഭാഷാക്ഷരത്തിലെഴുതിയത്) മദ്ധ്യയിന്ത്യ

ശതപഥബ്രാഹ്മണം VII. 4ː1.156

ഇതിനെ പറ്റി ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു

 “പുരുഷൻ എല്ലാറ്റിനെക്കാളും ഉയർത്തപ്പെട്ടവൻ. പുരുഷനെക്കാൾ മേലെ വേറെ ഒന്നും (ആരും) ഇല്ല. അവൻ അന്ത്യയവും ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യവുമാകുന്നു.“ (അവികത്ത്പുരുഷപറ, പുരുഷനപരംകിൻസിറ്റ്സകസ്തസ പരഗതി)

കഥോപനിഷത് 3: 11

 “ഈ പരമ പുരുഷൻ ഇനി വെളിപ്പെടുവാനുള്ളവരിലും ഉന്നതനാണ്… അവനെ അറിയുന്നവർ സ്വതന്ത്രർ ആകുന്നു, കൂടാതെ അമർത്യത പ്രാപിക്കുന്നു“ (അവിയകത്ത് ഉ പരപുരുഷ….യജ്ഞതവ്യമുഖ്യതെജന്തുരംതത്വം ഗച്ചതി)

കഥോപനിഷത് 6: 8

ആയതിനാൽ പുരുഷൻ പ്രജാപതിയാണ് (എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും ദൈവം). എന്നാൽ, അതിലെല്ലാം മുഖ്യം അവനെ അറിയുമ്പോൾ അത് എന്നെയും നിന്നെയും ബാധിക്കും. ഉപനിഷത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:

 ‘നിത്യജീവനിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ  വേറെ വഴി ഇല്ല‘ (എന്നാൽ പുരുഷനിലൂടെ മാത്രം) (നന്യപന്തവിദ്യതെ – അയനയ)

സ്വേതസ്വതരോപനിഷത് 3: 8

പുരുഷനെ വിവരിക്കുന്ന റിഗ് വേദത്തിലെ പുരുഷസൂക്തം നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇത് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രത്യേക ചിന്തയിടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുരുഷസൂക്തത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ച യേശുസത്സങ്ങ് (നസ്രയനായ യേശു) ആണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞതു പോലെ ഇത് ഒരു വിചിത്ര ചിന്തയാണ്, എന്നാൽ എല്ലാ മതങ്ങളിലും യേശുസത്സങ്ങിനെ (നസ്രയനായ യേശു) ഒരു വിശുദ്ധ മനുഷ്യനായാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. താൻ ഒരു ദൈവീക അവതാരമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ താനും പുരുഷനും യാഗമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (നാം അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നു). ആയതിനാൽ ഈ ചിന്ത നാം അല്പം കൂടി പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ജോസഫ് പടിഞ്ഞാറേക്കര എഴുതിയ ക്രിസ്തു പുരാണ വേദങ്ങളിൽ എന്ന പുസ്തകം (346 pp. 2007) വായിച്ചപ്പോഴാണ് സംസ്കൃത ഭാഷാക്ഷരത്തിലെഴുതിയതും പുരുഷസൂക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്നിൽ ഉടലെടുത്തത്.

പുരുഷ സൂക്തത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം

സംസ്കൃത ഭാഷാക്ഷരത്തിലെഴുതിയത് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്തത്
സഹസ്രസിർസ – പുരുഷസഹസ്രക്സസസ്രപത്ത്സഭൂമിമിസ്വതോവ് റിത്വത്യതിസ്ത്തടസംങ്കുലം പുരുഷന് ആയിരം തലയും ആയിരം കണ്ണുകളും, ആയിരം കാലുകളും ഉണ്ട്. ഭൂമി മുഴുവൻ അവൻ ശോഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ പത്ത് വിരളുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി.

പുരുഷൻ തന്നെയാണ് പ്രജാപതി എന്ന് നാം മുകളിൽ കണ്ടു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ, പുരാണ വേദങ്ങൾ പ്രകാരം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് പ്രജാപതി. അവൻ “സകല സൃഷ്ടിയുടെയും ദൈവമാണ്.“

 ‘പുരുഷന് ആയിരം തലയും ആയിരം കണ്ണുകളും, ആയിരം കാലുകളും ഉണ്ട്‘ എന്ന് നാം പുരുഷസൂക്തത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു. എന്താണിതിന്റെ അർത്ഥം? ആയിരം എന്നത് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയല്ല മറിച്ച് ‘എണ്ണമില്ലാത്തത്‘ അല്ലെങ്കിൽ ‘അളവില്ലാത്തത്‘ എന്നതാണ് അർത്ഥം. പുരുഷന് അളവില്ലാത്ത ജ്ഞാനം (‘തല‘) ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ സർവ്വജ്ഞാനിയാണ്. സർവ്വജ്ഞാനി എന്നത് ദൈവത്തിനു (പ്രജാപതി) മാത്രമുള്ള ഗുണമാണ്. ദൈവം എല്ലാം കാണുകയും എല്ലാം അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരുഷന് ‘ആയിരം കണ്ണ്‘ ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ സർവ്വവ്യാപിയാണെന്നാണ്. അവൻ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതു കൊണ്ട് സകലവും അറിയുവാൻ സാധിക്കും. അതേ പോലെതന്നെ അവന് ‘ആയിരം കാലുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ‘ അർത്ഥം അവൻ സർവ്വശക്തിയുള്ളവനെന്നാണ് – അളവില്ലാത്ത ശക്തി.

അങ്ങനെ പുരുഷസൂക്തത്തിന്റെ ആദിയിൽ പുരുഷനെ സർവ്വജ്ഞാനി, സർവ്വവ്യാപി, സർവ്വശക്തിയുള്ളവനായാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അവതാരത്തിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു. എന്നാൽ ആ വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ‘അവൻ പത്ത് വിരളുകളിൽ ഒതുങ്ങി‘ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഒരു അവതാര പുരുഷനായ പുരുഷൻ സകല ദൈവീക ശക്തികളെയും വെടിഞ്ഞ്, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി –‘പത്ത് വിരളുകൾ‘ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. പുരുഷൻ ദൈവമായിരിക്കെ തന്റെ അവതാരത്തിൽ ഈ സകല ദൈവീകതയും വെടിഞ്ഞു.

യേശു സത്സങ്ങിനെ (നസ്രയനായ യേശു) പറ്റി വേദപുസ്തകം ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നു. അത് ഇപ്രകാരമാണ്:

 ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നേ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.


6 അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള
സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളേണം എന്നു
വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു
8 മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു
വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ
താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നേ, അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീർന്നു.

ഫിലിപ്പ്യർ 2: 5-8

പുരുഷസൂക്തം പുരുഷനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അതേ ചിന്തകളാണ് നാം വേദപുസ്തകത്തിലും കാണുന്നത് – അനശ്വര ദൈവം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഈ ഭാഗം ഇതിനു ശേഷം തന്റെ യാഗത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു – പുരുഷസൂക്തത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മോക്ഷം പ്രാപിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ മർമ്മങ്ങൾ അധികം അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഉപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

 ‘നിത്യജീവനിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ  വേറെ വഴി ഇല്ല(എന്നാൽ പുരുഷനിലൂടെ മാത്രം) (നന്യപന്തവിദ്യതെ – അയനയ

സ്വേതസ്വതരോപനിഷത് 3: 8

പുരുഷസൂക്തത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് ഇവിടെ തുടരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *