രാശിചക്രത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന എസ്ന സോഡിയാക് & സ്ഫിങ്ക്സ്

ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രരാശികളുടെ ഒരു വൃത്തമാണ് രാശിചക്രം. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു? എന്നാൽ ലക്സർ ഈജിപ്തിനടുത്തുള്ള എസ്നയിലെ ക്ഷേത്രം രാശിചക്രത്തെ രേഖീയമായി കാണിക്കുന്നു. രാശിചക്രത്തിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും പൂർവ്വികർ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് എസ്ന രാശിചക്രം കാണിക്കുന്നു. ചുവടെയുള്ള എസ്ന രാശിചക്രമാണ്, രാശിചക്രങ്ങൾ ഒരു ഘോഷയാത്രയിൽ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് താഴേയ്‌ക്ക് നീങ്ങുന്നതായി കാണിക്കുന്നു, മുകളിലെ തലത്തിലുള്ള ഘോഷയാത്ര ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു (യു-ടേൺ അമ്പുകൾ പിന്തുടരുന്നു).

എസ്നയിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ലീനിയർ രാശി. രാശിചക്ര രാശികൾ ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ്. രാശിചക്ര ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സ്ഫിങ്ക്സ് (പച്ചനിറത്തിൽ). കന്നി ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കുകയും ചിങ്ങം അവസാനമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നക്ഷത്രരാശികളുടെ ഘോഷയാത്രയെ സ്ഫിങ്ക്സ് നയിക്കുന്നു. സ്ഫിങ്ക്സ് എന്നാൽ ‘ഒരുമിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുക’ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, സിംഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ചേരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ തലയാണ് (രാശിചക്ര ഘോഷയാത്രയുടെ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും ഒരുമിച്ച് കൂടിച്ചേർന്നതാണ്). രാശിചക്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രസമൂഹമായ കന്നി സിംഹത്തിന് ശേഷം നേരിട്ട് വരുന്നു. രാശിചക്രങ്ങൾ പിന്നീട് കന്നിയെ സാധാരണ സീക്വൻസിൽ പിന്തുടരുന്നു, അവസാന നക്ഷത്രസമൂഹം, മുകളിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് ചിങ്ങം. രാശിചക്രം എവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു (കന്നി) എവിടെ അവസാനിച്ചു (ചിങ്ങം) എന്ന് എസ്ന രാശിചക്രം കാണിക്കുന്നു.

സിംഹങ്ങളുടെ നിര – രാശിചക്രത്തിലെ ആദ്യത്തേതും

അവസാനത്തേതുയ സിംഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ സ്ത്രീയുടെ തല

കന്നിയിൽ തുടങ്ങി ചിങ്ങത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന പുരാതന രാശിചക്ര കഥ നാം വായിച്ചു.