മോക്ഷം എന്ന വാഗ്ദത്തം – ആദ്യം മുതൽ തന്നെ

തങ്ങളെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച നിലയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ രാശി എങ്ങനെ വീണു പോയി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ആദ്യം മുതൽ ദൈവത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന പദ്ധതിയുമായി വേദപുസ്തകം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു

Read More