ദൈവത്തിന്റെ പ്രാപഞ്ചിക നൃത്തം – സൃഷ്ടി മുതൽ കുരിശു വരെയുള്ള താളം

എന്താണ് നൃത്തം? നാടകീയ നൃത്തത്തിൽ എപ്പോഴും താളത്തിൽ ഉള്ള ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, കാണികൾ ഇത് കണ്ട് കഥ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഒരു നർത്തകൻ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എപ്പോഴും

Read More

യേശു സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു – ആ പഴയ സർപ്പമാകുന്ന അസുരൻ

കൃഷ്ണൻ അസുരന്മാരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോല്പിച്ചതിനെ പറ്റി, പ്രത്യേകാൽ സർപ്പ രൂപത്തിൽ വന്ന് അസുരന്മാരെ കുറിച്ച് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ തന്റെ ജനനം മുതൽ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന കംസന്റെ മിത്രമായ അഗാസുരൻ ഒരു

Read More