കാളി, മരണം, പെസഹ അടയാളവും

മരണദേവത എന്നാണ് കാളി സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്നത്, എന്നാൽ സമയം എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന കൽ  എന്ന സംസ്കൃത പഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്ക് ഉൽഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാളിയുടെ രൂപങ്ങൾ എല്ലാം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കാരണം മുറിക്കപ്പെട്ട തലകളുടെ

Read More