പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ സ്കോർപിയോ റാസി

പുരാതന ജ്യോതിഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ രാശിയായി രൂപംകൊണ്ട വൃശ്ചികം ഒരു വിഷമുള്ള തേളിന്റെ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വൃശ്ചികം ചെറിയ നക്ഷത്രരാശികളായ (ഡെകാൻസ്) ഒഫിയൂക്കസ്, സെർപൻസ്, കൊറോണ ബോറാലിസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ജാതകത്തിൽ രാശിചക്രത്തിന്റെ ജ്യോതിഷ

Read More