ദൈവ രാജ്യം? താമര, ശങ്ക്, മീൻ ജോഡികൾ എന്നിവയുടെ ഗുണങ്ങൾ

താമര തെക്കൻ ഏഷ്യയുടെ ദേശീയ പുഷ്പമാണ്. പുരാതന ചരിത്രം  മുതൽ ഇന്നും വരെ താമര ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നു. സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും, അഴുക്കിൽ നിന്നും ഭംഗിയുള്ള പുഷ്പം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനുമുള്ള കഴിവുള്ള ഇലകളാണ്

Read More