ഇന്ത്യയിലും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യെഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രം

ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ആയിര കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു സമൂഹമായി പാർത്ത ചരിത്രം യെഹൂദന്മാർക്കുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങളെക്കാൾ (ജെയിന മതം, സിക്ക് മതം, ബുദ്ധമതം) വ്യത്യസ്തരാണ് യെഹൂദന്മാർ കാരണം അവർ

Read More