യോഹന്നാൻ സ്വാമി: പ്രായശ്ചിത്തവും സ്വയ അഭിഷേകവും പഠിപ്പിക്കുന്നു

കൃഷ്ണന്റെ ജനനത്തിലൂടെ നാം യേശുവിന്റെ (യേശു സത്സങ്ങിന്റെ) ജനനത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. കൃഷ്ണന് ബലരാമൻ എന്ന മൂത്ത സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇതിഹാസത്തിൽ കാണുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വളർത്തച്ഛനായ നന്ദ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ മൂത്ത സഹോദരനായി

Read More