ഗുരുവായ യേശു: മഹാത്മ ഗാന്ധിയെ വരെ ബോധവത്ക്കരിച്ച അധികാരത്തോടുള്ള അഹിംസ പഠിപ്പിക്കൽ

സംസ്കൃതത്തിൽ, ഗുരുവിലെ ‘ഗു‘ എന്ന പദത്തിന്  ഇരുട്ട് എന്നും ‘രു‘ എന്നതിന് വെളിച്ചം എന്നുമാണ് അർത്ഥം. അറിവ്കേട് എന്ന ഇരുട്ടിനെ മാറ്റുവാൻ യഥാർത്ഥ അറിവിന്റെയും, ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിച്ചം പകരുന്നതിനായി ഒരു ഗുരു പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇരുട്ടിൽ

Read More