ജീവജലം: ഗംഗയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥത്തിന്റെ കണ്ണിൽ

ഒരുവൻ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ശരിയായ തീർത്ഥം ആവശ്യമാണ്. തീർത്ഥം (സംസ്കൃതത്തിൽ തീർത്ത്) എന്ന് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “കടവ്, മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നിടം“ എന്നാണ്, അത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം, പുസ്തകം, വ്യക്തിയോ ആകാം.

Read More