നിങ്ങളുടെ രാശിചക്രം – ഏറ്റവും പുരാതന ജ്യോതിഷയിൽ നിന്ന്

പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിത തീരുമാനങ്ങൾ (വിവാഹം, തൊഴിൽ മുതലായവ) അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ പലരും മാർഗനിർദേശത്തിനും മോശം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അവരുടെ കുണ്ട്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ജനനത്തിന്റെ കൃത്യമായ തീയതി / സമയം, സ്ഥലം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 12 വീടുകളുള്ള ജ്യോതിഷ (വേദ ജ്യോതിഷം) ചാർട്ട് ആണ് ജനം കുണ്ട്ലി, ജനമ്പത്രി, നതാൽ ചാർട്ട്, ജനന ജാതകം അല്ലെങ്കിൽ ജനന ചാർട്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുണ്ട്ലി. വേദ ജ്യോതിഷം ഒരു പുരാതന കലയാണ്, എന്നാൽ അതിന്റെ ഉത്ഭവം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, അത് ഇന്ന് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷം

വേദിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ജ്യോതിഷം ഭൂമിയുടെ 360 ഡിഗ്രി ഭ്രമണ വൃത്തത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിനെതിരായി 12 രാശി അല്ലെങ്കിൽ രാശിചക്ര ജ്യോതിഷ ചിഹ്നങ്ങളുമായി 12 വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗവും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തിൽ 30 ഡിഗ്രി സ്ഥലം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും 12 വീടുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഓരോ വീടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (ഉദാ. രൂപം, സമ്പത്ത്, സർഗ്ഗാത്മകത, ബുദ്ധി മുതലായവ). അതിനാൽ ഓരോ രാശിചക്രത്തിനും ഓരോ വീടിനും ഇടയിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് യോജിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പണിയുക

വേദിക്ക് ജ്യോതിഷൻ 2 വീടുകളിൽ ഓരോന്നിനും ഉചിതമായ രാശിചക്രത്തെ നിയോഗിക്കുന്നു. വീടുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ രാശിചക്ര റാശി നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി ചാർട്ട് ആണ്. കുണ്ട്ലിക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശദമായ ജനന രേഖ ആവശ്യമാണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ ജനന സമയത്തും സ്ഥലത്തും ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയ 12 രാശിചക്രങ്ങളിൽ ഏതാണ് എന്ന് ജ്യോതിഷന് കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയും. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണണത്തിൽ നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങൾ ഉയരുന്നതായി തോന്നുന്നതിനാൽ ഈ റാശി ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ജനനസമയത്ത് ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഈ റാശി അല്ലെങ്കിൽ രാശിചിഹ്നത്തെ ഉദയ ലഗ്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ പോയിന്റ് (എം‌ഇ‌പി) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദയ ലഗ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാഥമിക സ്വർഗ്ഗീയ സ്വാധീനം എന്ന് വേദിക്ക് ജ്യോതിഷം വിശദീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജ്യോതിഷക്കാരൻ ഈ ആരോഹണ രാശി ചിഹ്നം കുണ്ട്ലിയുടെ ആദ്യ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. എതിർ ഘടികാരദിശയിൽ പോയാൽ കുണ്ട്ലിയിൽ  ഒമ്പത് നവഗ്രഹങ്ങളെ (ഗ്രഹങ്ങൾ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ) അടിസ്ഥാനമാക്കി മറ്റ് പതിനൊന്ന് വീടുകൾ നിറയ്ക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു ചാർട്ട് ലഭിക്കും. ഒരു കുണ്ട്ലി ജനിച്ച നിമിഷത്തിൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കാണിക്കുന്നു. ഓരോ വീടിനും ഒരു പ്രത്യേക വീടിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന കരക (സുപ്രധാന) അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഉദാഹരണം കുണ്ട്ലി മുകളിലെ മധ്യഭാഗത്തെ ആദ്യത്തെ വീട് കാണിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഓരോ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ജീവിത സവിശേഷതകളും കാണിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ വീട്ടിലേക്കും രാശിചക്രത്തെ നിയോഗിക്കുന്നു.

കുണ്ട്ലിയിൽ നിന്ന്, 27 ചന്ദ്ര മാളികകൾ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വേദിക്ക് ജ്യോതിഷം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ബന്ധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. കർമ്മം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇവ പ്രധാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ആധുനിക ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ വേദിക്ക് ജ്യോതിഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വേദിക്ക് ജ്യോതിഷം. ജ്യോതിഷത്തെ അനുകൂലിച്ച് 2001 ൽ ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തെത്തുടർന്ന് ചില ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകൾ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ജ്യോതിഷത്തിൽ നൂതന ബിരുദം നൽകുന്നു.

ജ്യോതിഷൻ എന്തു കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തിയാലും, ഇന്ന് ഈ പന്ത്രണ്ട് രാശിചിഹ്നങ്ങളോ രാശിയോ വേദിക്ക് ജ്യോതിഷത്തിന്റെയും നിങ്ങളുടെ കുണ്ഡലിയുടെയും കേന്ദ്രത്തിൽ തുടരുന്നു. ഇന്നത്തെ ജാതകം അനുയോജ്യമായതും ഈ പന്ത്രണ്ട് രാശിചിഹ്നങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ എല്ലാം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിഷ ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ ശുഭ തീയതികളും:

 1. കന്നി (കന്യ): ഓഗസ്റ്റ് 24 – സെപ്റ്റംബർ 23
 2. തുലാം (തുല): സെപ്റ്റംബർ 24 – ഒക്റ്റോബർ 23
 3. വൃശ്ചികം (വൃശ്ചിക്): ഒക്ടോബർ 24 – നവംബർ 22
 4. ധനു (ധനുഷ്): നവംബർ 23 – ഡിസംബർ 21
 5. മകരം (മകർ): ഡിസംബർ 22- ജനുവരി 20
 6. കുംഭം (കുംഭ്): ജനുവരി 21 – ഫെബ്രുവരി 19
 7. മീനം (മീൻ): ഫെബ്രുവരി 20 – മാർച്ച് 20
 8. മേടം (മേശ): മാർച്ച് 21- ഏപ്രിൽ 20
 9. ഇടവം (വൃക്ഷ്): ഏപ്രിൽ 21 – മെയ് 21
 10. മിഥുനം (മിഥുൻ): മെയ് 22 – ജൂൺ 21
 11. കർക്കടകം (കർക്ക): ജൂൺ 22 – ജൂലൈ 23
 12. ചിങ്ങം (സിംഹം): ജുലൈ 24 – ഓഗസ്റ്റ് 23

എന്നാൽ പൂർവ്വികർ രാശിചക്ര ജ്യോതിഷം വായിച്ചിരുന്ന യഥാർത്ഥ വഴിയാണോ ഇത്? വേദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ചിത്രീകരിച്ചത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷൻ തരുന്ന നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

രാശിചക്രം എവിടെ നിന്ന് വന്നു?

വേദങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ആറ് വിഷയങ്ങളിൽ (അല്ലെങ്കിൽ വേദാംഗകൾ) ഒന്ന് ജ്യോതിഷയായിരുന്നുവെന്ന് വിക്കിപീഡിയ നമ്മോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളെ (നവഗ്രഹം) പരാമർശിച്ചില്ല. ഉത്സവ തീയതികൾ തീരുമാനിക്കുവാൻ കലണ്ടറുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി ജ്യോതിഷത്തെ വേദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. സിന്ധൂനദീതടം വരെ കീഴടക്കിയ ഗ്രീക്കുകാരാണ് ഇന്ന് വേദിക്ക് ജ്യോതിഷമായി മാറിയതിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്.

ഗ്രീക്ക് ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും മേടം മുതലുള്ള പന്ത്രണ്ട് രാശിചിഹ്നങ്ങളും ജാതകം മുതലുള്ള പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിഷ സ്ഥലങ്ങളും വഹിച്ചു. [17] : 384 ഗ്രീക്ക് ജ്യോതിഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ തെളിവ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന യവനജാതകമാണ്. [17] യവനജാതകം  (അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ “ഗ്രീക്കുകാരുടെ വാക്യങ്ങൾ”) 2-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ യവനേശ്വര ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് സംസ്‌കൃതത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്‌തു, ഇത് സംസ്‌കൃത ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിഷഗ്രന്ഥമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

(വിക്കി)

വാസ്തവത്തിൽ, ഹൊറൊസ്കോപ്പ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം വരുന്നത് ഗ്രീക്ക് പദമായ ഹൊറോയിൽ (ώρα) നിന്നും, ഇതിന്റെ അർത്ഥം ‘മണിക്കൂർ, കാലം അല്ലെങ്കിൽ സമയ കാലയളവ്’ എന്നാണ്, കൂടാതെ ഗ്രീക്ക് പദമായ സ്കോപ്പസിൽ നിന്നും വരുന്നു (σκοπός). ഇതിനർത്ഥം ‘ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അടയാളം’ എന്നാണ്. ആസ്റ്റ്രോളജി അസ്റ്റ്രോ (άστρο) ‘നക്ഷത്രം’, ലോജിയ (λογια) ‘പഠനം’ എന്നിവയിൽ നിന്നും വരുന്നു. ഈ കലയെ വിവരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഗ്രീക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷം ഒരിക്കലും ഈ പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെയോ ഈ നക്ഷത്രസമൂഹ ചിത്രങ്ങളെയോ പഠിക്കുന്നില്ല.  

ഗ്രീക്കുകാർ പോലും ജ്യോതിഷമോ രാശിചക്രത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളോ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. ബാബിലോണിലെ പുരാതന കൽദയരിൽ നിന്ന് അവർ അത് പഠിച്ചു

2 ആം സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ ഉടലെടുത്ത ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത സംവിധാനമായിരുന്നു ബാബിലോണിയൻ ജ്യോതിഷം.

(റഫറൻസ്)

ഏറ്റവും പഴയ എഴുതിയ ഉറവിടം

4000 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് എഴുതിയ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പുസ്തകം ഇയ്യോബ് ആണ്. ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇയ്യോബ്. നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് എന്ന് ഇയ്യോബ് പറയുന്നു.

അവൻ സപ്തർഷി, മകയിരം, കാർത്തിക ഇവയെയും

തെക്കേ നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഇയ്യോബ് 9:9

ബൈബിളിലെ മറ്റൊരു പ്രവാചകനായ ആമോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു

കാർത്തികയെയും മകയിരത്തെയും സൃഷ്‍ടിക്കയും അന്ധതമസ്സിനെ പ്രഭാതമാക്കിമാറ്റുകയും പകലിനെ രാത്രിയാക്കി ഇരുട്ടുകയും സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തെ വിളിച്ച് ഭൂതലത്തിൽ പകരുകയും ചെയ്യുന്നവനെ അന്വേഷിപ്പിൻ; യഹോവ എന്നാകുന്നു അവന്റെ നാമം. 

ആമോസ് 5:8 (700 ബിസിഇ)

ഇടവം രാശിയുടെ ഭാഗമായ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് പ്ലേയാഡ്സ്. 4000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇയ്യോബ് അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രാശിചക്രങ്ങൾ വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്.

യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ജോസീഫസ് (എ.ഡി. 37 – 100), ബൈബിളിനെ ആദാം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മനുവിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി, അതായത് അവനെക്കുറിച്ചും അവന്റെ അടുത്ത മക്കളെക്കുറിച്ചും എഴുതി :

ആന്റിക്വറ്റീസ് II i

അതിനാൽ നക്ഷത്രങ്ങളിലെ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആരംഭിച്ചത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ്! സൃഷ്ടാവിന്റെ മഹത്തായ കഥ ഓർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു ഓർമ്മ സഹായമായി മനു / ആദാമിന്റെ മക്കൾ 12 അടയാളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാശി നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽകി. ഈ കഥ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ വിധി ഈ പ്രപഞ്ച കഥയിലേക്ക് എങ്ങനെ സംയോജിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചല്ല മറിച്ച് ഈ 12 അടയാളങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നുള്ള ശക്തികളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും അപേക്ഷിച്ചാണ്.

സ്വർഗ്ഗീയ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ക്രമത്തെക്കുറിച്ചും ബന്ധപ്പെട്ട ആ പ്രത്യേകതരം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ കൂടിയായിരുന്നു അവർ.

സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നുള്ള രാശിചക്രം

പ്രവചന സന്ദേശങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ കഥ പറയുന്നതിനായി ഈ ചിത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽകി.  അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ രാശിചക്രം നമ്മുടെ ജനന സമയത്തെയും സ്ഥലത്തെയും ആശ്രയിച്ച് സമ്പത്തിലേക്കും സ്നേഹത്തിലേക്കും ഭാഗ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. സൃഷ്ടാവിന്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു കാണുവാൻ പറ്റുന്ന കഥയായിരുന്നു രാശിചക്രം.

എബ്രായ വേദങ്ങളുടെ (ബൈബിൾ) തുടക്കത്തിലെ സൃഷ്ടി വിവരണത്തിലാണ് നാം ഇത് കാണുന്നത്. സൃഷ്ടി കാലയളവിൽ ഇത് പറയുന്നു:

പകലും രാവും തമ്മിൽ വേർപിരിവാൻ ആകാശവിതാനത്തിൽ വെളിച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ; അവ അടയാളങ്ങളായും കാലം, ദിവസം, സംവത്സരം എന്നിവ തിരിച്ചറിവാനായും ഉതകട്ടെ;

ഉല്പത്തി 1: 14

ആധുനിക ജ്യോതിഷം ഒരാളുടെ ജനനസമയത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മനുഷ്യ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയിലെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളല്ല. സൃഷ്ടാവ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത സംഭവങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അടയാളങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവ – അവനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നത്.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി ‘പവിത്ര കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായിരുന്നു’ എന്നതിനാൽ, പന്ത്രണ്ട് രാശിചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ അവന്റെ ജാതകം അറിയുക എന്നതായിരുന്നു നക്ഷത്രരാശികളുടെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം. അവ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു കഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഈ കഥയുടെ പഠനമായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ജ്യോതിഷം.

അങ്ങനെ രാശിചക്രത്തിലെ നക്ഷത്രരാശികളിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന 12 റാസി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ആദം / മനുവിന് ശേഷമുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പഠിക്കുകയും പറയുകയും വീണ്ടും പറയുകയും ചെയ്തു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം, മനുവിന്റെ പിൻഗാമികൾ യഥാർത്ഥ കഥയെ ദുഷിപ്പിച്ചു, അത് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന കാര്യമായി മാറി.

ജ്യോതിഷവും പ്രവാചകന്മാരും ഒരുമിച്ച്

പവിത്രമായ സമയങ്ങളെ (ജാതകം) അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് നക്ഷത്രങ്ങളെ (ജ്യോതിഷം) പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്രഷ്ടാവ് ആസൂത്രണം ചെയ്തതെല്ലാം പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള എഴുത്തുകൾ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നു. യേശുവിന്റെ ജനനത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നാം കാണുന്നു. ജ്യോതിഷികൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ജനനത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

1ഹെരോദാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് യേശു യെഹൂദ്യയിലെ ബേത്‍ലഹേമിൽ ജനിച്ചശേഷം, കിഴക്കുനിന്നു വിദ്വാന്മാർ യെരൂശലേമിൽ എത്തി: 2യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ? ഞങ്ങൾ അവന്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്കു കണ്ട് അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

മത്തായി 2:1-2

 ‘ആരാണ്’ ജനിച്ചത് (ക്രിസ്തു) എന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്വാന്മാർക്ക് (ജ്യോതിഷികൾക്ക്) അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അവരോട് ‘എവിടെ’ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതിനായി അവർക്ക് രേഖാമൂലമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമായിരുന്നു.

3ഹെരോദാരാജാവ് അതു കേട്ടിട്ട് അവനും യെരൂശലേമൊക്കെയും ഭ്രമിച്ച്, 4ജനത്തിന്റെ മഹാപുരോഹിതന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും എല്ലാം കൂട്ടിവരുത്തി: ക്രിസ്തു എവിടെ ആകുന്നു ജനിക്കുന്നത് എന്ന് അവരോടു ചോദിച്ചു. 5അവർ അവനോടു: യെഹൂദ്യയിലെ ബേത്‍ലഹേമിൽ തന്നെ:

6“യെഹൂദ്യദേശത്തിലെ ബേത്‍ലഹേമേ, നീ യെഹൂദ്യപ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒട്ടും ചെറുതല്ല; എന്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിനെ മേയ്പാനുള്ള തലവൻ നിന്നിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവരും”

എന്നിങ്ങനെ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

മത്തായി 2:3-6

ജ്യോതിഷന്മാർ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസിലാക്കാൻ പ്രവചന രചനകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കും അങ്ങനെതന്നെയാണ്. പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ജ്യോതിഷ ജാതകത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യകാല മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് നേടാം. എന്നാൽ ഓരോ രാശിചിഹ്നത്തെയും കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്ന പ്രവചന രചനകളിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. യഥാർത്ഥ രാശിചക്രത്തിന്റെ ഓരോ ജ്യോതിഷ ചിഹ്നത്തിലൂടെയും കടന്നു പോയി നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാം.

രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പുരാതന രാശിചക്രങ്ങളും ഈജിപ്ഷ്യൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഡെണ്ടേര ക്ഷേത്രത്തിലെയും ലക്സർ ക്ഷേത്രത്തിലെയും രാശിചക്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത്. നമ്മെ നയിക്കാൻ അവ പുരാതന തെളിവുകൾ നൽകുന്നു.

പുരാതന രാശിചക്ര കഥ

ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ എഴുതിയ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ഷണം നൽകുന്നു.സൃഷ്ടാവിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ച പദ്ധതിയിൽ‌ പങ്കെടുക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാം അത് മനസ്സിലാക്കണം.

കഥ എവിടെ നിനാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്? ഇന്നത്തെ ജാതകം വായന സാധാരണയായി തുടങ്ങുന്നത് മേടത്തിൽ നിന്നാണ്. പുരാതന കാലം മുതൽ ഇത് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല, പുരാതന രേഖീയ ഈജിപ്ഷ്യൻ എസ്ന രാശിചക്രത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പോലെ കന്നിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്.

കന്നി രാശി തന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മേൽ വരച്ചിയിരിക്കുന്നു

നാം കന്നി ഉപയോഗിച്ച് രാശിചക്ര കഥ ആരംഭിക്കുകയും തുടർന്ന് റാശിയിലൂടെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ രാശിചക്ര രാശിയും ഒരു അദ്ധ്യായം നിർമ്മിക്കുന്നു. ഒരു കഥ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് പരസ്പരം പടുത്തുയർത്തുന്ന പ്രാഥമിക കുണ്ഡലിയായി അവയെ കാണുക. പുരാതന ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കുണ്ഡലി ഇതാ

സോഡിയാക് അധ്യായങ്ങളുടെ PDF ഒരു പുസ്തകമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *