പുരുഷന്റെ യാഗം: എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉല്പത്തി

വാക്യം 3, 4 ന് ശേഷം പുരുഷസൂക്തത്തിന്റെ വീക്ഷണം പുരുഷന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുരുഷന്റെ യാഗത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു. വാക്യം 6, 7 ലെ കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് കൊടുക്കുന്നു. (ജോസഫ് പടിഞ്ഞാറേക്കര എഴുതിയ ക്രിസ്തു പുരാണ

Read More

വാക്യം 3 & 4 – പുരുഷന്റെ അവതാരം

പുരുഷസൂക്ത വാക്യം 2 ൽ നിന്ന് തുടരുന്നു. (ജോസഫ് പടിഞ്ഞാറേക്കര എഴുതിയ ക്രിസ്തു പുരാണ വേദങ്ങളിൽ എന്ന പുസ്തകം (346 pp. 2007) വായിച്ചപ്പോഴാണ് സംസ്കൃത ഭാഷാക്ഷരത്തിലെഴുതിയതും പുരുഷസൂക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്നിൽ ഉടലെടുത്തത്.)

Read More

വാക്യം 2 – പുരുഷൻ, അനശ്വര കർത്താവ്

പുരുഷനെ സർവ്വജ്ഞാനിയായി, സർവ്വശക്തിയുള്ളവനായി, സർവ്വവ്യാപിയായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നാം പുരുഷസൂക്തത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം കണ്ടു. പുരുഷൻ യേശുസത്സങ്ങ് (യേശു ക്രിസ്തു) ആയിരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും നാം ചിന്തിച്ചു, ഈ ചോദ്യം ഉള്ളിൽ കരുതി നാം

Read More

പുരുഷസൂക്തത്തിലേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ – മനുഷ്യനെ പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു പാട്ട്

റിഗ് വേദത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയാണ് പുരുഷസൂക്തം. 90ആം അദ്ധ്യായത്തിലെ 10ആമത്തെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. പുരുഷ എന്ന പ്രത്യേക മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാട്ടാണിത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ മന്ത്രങ്ങളിൽ

Read More