മോക്ഷം നേടുവാനുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ സുലഭ വഴി

മക്കൾ ഇല്ലാത്ത പാണ്ടു രാജാവ് അവകാശി ഇല്ലാത്തതിനാൽ കടന്നു പോയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റി മഹാഭാരതം വിവരിക്കുന്നു. കിന്ദമ്മ ഋഷിയും തന്റെ ഭാര്യയും ലൈംഗീക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ മാനിന്റെ അവതാരമെടുത്തു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, വേട്ടയാടി കൊണ്ടിരുന്ന പാണ്ടു

Read More

എല്ലാ കാലത്തെയും എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും തീർത്ഥാടനം: അബ്രഹാം തുടങ്ങിവച്ചത്

കത്താരഗാമ ഉത്സവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തീർത്ഥാടനം (പാദ യാത്ര) ഇന്ത്യയ്‌ക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഈ തീർത്ഥാടനം മുരുകന്റെ (കാതരഗാമ, കാർത്തികേയ അല്ലെങ്കിൽ സ്കന്ദ) തീർത്ഥാടനത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു, മാതാപിതാക്കളുടെ (ശിവ & പാർവതി) ഹിമാലയൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ,

Read More